Custom lifespan for custom product EPD

When creating new material, I am unable to leave “Life Time” field empty, even though product EPD states “no reference service life is declared”.
Some products have different lifetimes depending on usage (f.ex. same material can be used outdoors and indoors).

How do I create a material where I can specify lifespan differently depending on construction?

image

Hi Julian,

We are aware of this issue and we are going to change it so you could choose ‘‘Life time not declared’’.

Hopefully it’s going to be part of the upcoming release! :pray:

Best regard,
Inga

Another Lifetime issue in RTLCA:
I want ability to change lifetime for materials in Material Mapping.
For example I have custom EPD product for window with declared Lifetime of 50 years. I want to change declared lifetime to 25 years (as BR18 requires for “termoruder”).

Hi Julian,

Hansen Millennium is a Product specific EPD and comes with a defined declared lifetime which it’s tested against. So it’s not possible to change it. If you use generic windows then it’s something else. If you use the industry EPDs which will allow you to enter a different lifetime.

Revit can extract each material part from the modelled window in which you can map glass and then you should define the glass with 25 years - but overall generic window is 50 years.

Best regards,
Inga

If it is not possible to change it, then I am unable to use it. I have to comply to BR18 §297:
Stk. 7. Ved beregning af klimapåvirkning fra materialer medregnes udskiftning af bygningsdele og byggematerialer ifølge levetider og principper som fastlagt i BUILD RAPPORT 2021:32 – BUILD levetidstabel – Version 2021.

BUILD rapport 2021:32 §3.6:
(…)
I det følgende opstilles en række principper for at anvende andre datakilder eller håndtere afvigelser fra BUILDs nye levetidstabel.
Det skal være muligt at anvende andre datakilder, men følgende principper skal iagttages:
- Datakilde skal være relevant for dansk byggeri og dansk klima.
- Datakilde skal være offentligt tilgængelig, dvs. uden krav om betaling, medlemskab el.lign. for at få adgang til data.
- Levetiderne skal være verificerbar fx via brug af metode beskrevet i standard.
- Versionering skal fremgå entydigt, herunder beskrivelse af procedurer for ændrin-ger af data.

Et antal forskellige datakilder med levetider er i dag tilgængelige, men validiteten og pålide-ligheden af disse datakilder er ikke ensartet. Datakilderne er indplaceret i et hierarkisk sy-stem, hvor det anbefales at anvende data fra højest mulige niveau. Niveauerne er:
- Niveau 1: BUILDs levetidstabel.
- Niveau 2: Europæisk teknisk vurdering (ETA) for produkter ikke eller kun delvist omfattet af europæiske harmoniserede standarder, branche- og/eller produktmiljø-varedeklaration (EPD), prøvningsrapporter fra anerkendte prøvningsinstitutioner el-ler fagfællebedømte forskningspublikationer efter international anerkendte standar-der og metoder.
- Niveau 3: Generiske nøgletal fra offentligt anerkendte datakilder fx databaser som Ökobaudat, Boverkets Klimatdatabase mfl. eller værktøjer som InfraLCA udgivet af Vejdirektoratet.
- Niveau 4: Generiske nøgletal fra kommercielle aktører fx prisdatabaser som Molio Prisdata, værktøjer til driftsplanlægning (facilities management) eller afskrivningsta-beller fra bl.a. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation eller Forsikring & Pension.
- Niveau 5: Egne dokumenterede erfaringstal.
- Niveau 6: Interpolation/ekstrapolation fra lignende materialer, produkter, bygnings-dele mv.
Data fra lavere placerede datakilder kan også anvendes, men det skal tydeligt angives, hvilke data der er tale om, hvilken datakilde der anvendes, og hvorfor netop disse data er anvendt i en given sammenhæng. Det kan fx være relevant ved brug af generiske data tid-ligt i byggeprocessen eller ved brug af produktspecifikke levetidsdata senere i forløbet ved udarbejdelse af as-built. Ved brug af fx branche- og/eller produktmiljøvaredeklarationer (EPD – Environmental Product Declaration) skal man være særligt opmærksom på, om der overhovedet er opgjort levetidsdata, og i bekræftende fald hvor levetidsdata stammer fra. Levetidsdata kan være opgjort af producenten uden reference til en kilde, data kan stamme fra prøvninger mv., eller data kan hvile på en beregnet værdi baseret på ISO-faktormetoden og referencelevetider fra fx SBi2013:30.

If we stick to the example of Hansen Millennium window, EPD is declared to 50 years. However upon contact to manufacturer I was not able to verify data, therefore I must change the glass part of the window to 25 years to comply with BR18. I can still use the Hansen Millennium EPD for glass part acc. to BR18.

Hi again Julian,

We understand, it’s a bit tricky since also in the Hansen EPD the glass is already calculated, you can see that in the B4 stage.

We are aware that it’s not showed when you map with it but that’s something we are looking into now.